O autorze
W Instytucie Biznesu Rodzinnego wspieramy polskich przedsiębiorców rodzinnych i badaczy zajmujących się tematyką przedsiębiorczości rodzinnej. Tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń wśród przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz stymulujemy rozwój przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia.

Współpracujemy z właścicielami wiodących polskich przedsiębiorstw rodzinnych, specjalistami wspierającymi ich w strategicznych decyzjach oraz naukowcami skupiających się na badaniach przedsiębiorczości rodzinnej.

Na blogu eksperci Instytutu Biznesu Rodzinnego dzielą się wiedzą i doświadczeniem z zakresu innowacyjnych strategii rozwoju, planowania i wdrażania procesu sukcesji, optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych, efektywnej komunikacji czy budowania marki firmy rodzinnej.

Prezentujemy tu również wyniki naszych badań oraz zapowiadamy nasze najważniejsze wydarzenia: Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych i konkurs Firma Rodzinna Roku.

Na czym polega faktoring? Etapy transakcji faktoringowej.

Ewelina Zielonka, Kierująca Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium
Ewelina Zielonka, Kierująca Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium D. Sobieski
Faktoring to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami przedsiębiorstwa. To również wygodna forma finansowania, która umożliwia szybką zamianę należności na gotówkę. Faktoring to nic innego jak przeniesienie nieprzeterminowanych wierzytelności przez dostawcę towarów lub usług (faktoranta) na instytucję finansową (faktora), w zamian za wypłatę środków za tę wierzytelność. Wierzytelności mogą być przedmiotem obrotu, tak jak inne składniki majątku przedsiębiorstwa pod warunkiem, że nie są objęte ograniczeniem zbywalności np. w umowie handlowej zawartej pomiędzy faktorantem i jego kontrahentem.

Faktor po dokonaniu cesji i otrzymaniu od faktoranta (najczęściej w formie elektronicznej) dokumentów stwierdzających istnienie wierzytelności, wypłaca klientowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość wierzytelności (najczęściej określoną kwotę zaliczki), pomniejszoną o prowizję faktora. Oznacza to, że dostawca nie musi czekać 30, 60 lub więcej dni na zapłatę od odbiorcy. Tym samym zapewnia sobie stałe finansowanie, które umożliwia mu płynne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Etapy transakcji faktoringowej:
• Sprzedaż produktów i usług (powstanie wierzytelności, wystawienie faktury)
• Faktorant przesyła faktorowi zestawienie wierzytelności
• Faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę
• Kontrahent płaci faktorowi, natomiast faktor płaci faktorantowi pozostałą należność.

W ramach faktoringu klient otrzymuje poza finansowaniem również dodatkowe usługi, począwszy od weryfikacji kontrahentów (faktor dokonuje oceny portfela odbiorców zgłoszonych do faktoringu, co daje przedsiębiorcy obiektywny obraz sytuacji kontrahentów) przez monitorowanie terminowości i zagrożeń spłat należności, aż po usługi miękkiej windykacji.


Faktor może też przejąć na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów. W takich przypadku mamy do czynienia z faktoringiem pełnym (bez regresu). Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności oznacza w praktyce, że faktor odpowiada przed faktorantem za spłatę zobowiązania przez dłużnika. Z kolei w przypadku, gdy ryzyko braku spłaty wierzytelności pozostaje na faktorancie, mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym (z regresem). Faktoring niepełny polega na sprzedaży faktorowi przez faktoranta wierzytelności bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Oznacza to, że faktor w przypadku braku zapłaty przez dłużnika, dokonuje cesji zwrotnej wierzytelność z powrotem na faktoranta i może żądać od niego zwrotu zapłaconej kwoty.

Firma, która decyduje się na skorzystanie z faktoringu, może osiągnąć znaczące korzyści w zakresie finansowania działalności, uzyskując szybki i dopasowany do poziomu sprzedaży dostęp do środków pieniężnych. Ważne jest by wybrać faktora, który potrafi zrozumieć konkretny biznes i zaoferować odpowiednią strukturę transakcji faktoringowej.

Ewelina Zielonka, Kierująca Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...